Lambrecht meteo
LAMBRECHT meteo GmbH
Friedländer Weg 65-67
37085 Göttingen
Tel.: +49-(0)551-4958-0
Fax: +49-(0)551-4958-312
E-Mail: info@lambrecht.net
Internet: http://www.lambrecht.net
Home > LAMBRECHT meteo > Terms and Conditions

LAMBRECHT meteo GmbH

General Terms and Conditions & Terms and Conditions of Purchase

 

On this page you can download and view the General Terms and Conditions (AGB) and Terms and Conditions of Purchase of LAMBRECHT meteo GmbH as PDF files. 

 

lambrecht_meteo_agb_english.pdf (General Terms and Conditions in English)

lambrecht_meteo_einkaufsbedingungen_deutsch.pdf (Terms and Conditions of Purchase in German)

 

 

 

 

Your contact person

Sales International
+49 551 4958-0
info@lambrecht.net