Lambrecht meteo
LAMBRECHT meteo GmbH
Friedländer Weg 65-67
37085 Göttingen
Tel.: +49-(0)551-4958-0
Fax: +49-(0)551-4958-312
E-Mail: info@lambrecht.net
Internet: http://www.lambrecht.net
Home > LAMBRECHT meteo > Dates

Trade fair dates 

Meteorological Technology World Expo 2017
Dienstag, 7. Februar 2017

Meteorological Technology World Expo 2017

Meteorological Technology World Expo from 10 - 12 October 2017, Amsterdam, Netherlands, Stand 8095